Sterilni proizvodi

Jedna od najzahtevnijih operacija kod plastičih materijala je proces sterilizacije. Oni se ne mogu sterilisati toplotom na visokim temperaturama, jer dolazi do trajne fizičke deformacije. Sterilizacija ambalaže postiže se izlaganjem proizvoda jonizujućem zračenju (γ zračenju) ili obezbedjivanjem penetracije gasa i vlage u material koji se steriliše (sterilizacija gasom). Proizvodi koji se pakuju za sterilizaciju su pakovani u višeslojnu ambalažu kako bi zadovoljili zahteve korisnika (standarda) za adekvatan prelelazak proizvoda iz niže klase u višu klasu čistoće. Svaku isporuku sterilnih proizvoda prati adekvatna dokumentacija o sterlizaciji. Efikasnost primenjenog procesa za svako sterilizaciono punjenje se proverava pomoću odgovarajućeg biološkog indikatora.