Boce za praškaste materijale

Boce za praškaste materijale (plastični kontejneri) za farmaceutsku upotrebu namenjene su za pakovanje (čuvanje) farmaceutskog proizvoda (farmaceutska supstanca, magistralni lek, galenski lek, gotov lek). Mogu da budu u direktnom kontaktu sa proizvodom. Boca pod kataloškim brojem 25150 (150ml) je „tamper-proof“ kontejner (poklopac sa sigurnosnim prstenom) jer obezbeđuje originalnost pakovanja i evidenciju prvog otvaranja. Ovi kontejneri mogu da imaju unutrašnji deo zatvarača koji je perforiran. Materijali od kojih su napravljeni kontejneri za farmaceutsku upotrebu su opisani u Ph. Eur. i zadovoljavaju zahteve ispitivanja takođe opisane u Ph. Eur. za speci􀃶čne namene. Nabavljaju se od dokazano pouzdanih proizvođača. Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladusa ISO 9001, SO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Sterilnost i boja ambalaže (dokaz o aditivima) mogu biti po zahtevu kupca. Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sledljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.