Projekat za istraživanje i razvoj AKTIVNE AMBALAŽE

Projekat finansira Fond za inovacionu delatnost iz budžeta Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja (sporazum o zajmu sa Svetskom bankom).

Pokušavamo da mešamo plastiku koju već znamo kako da proizvedemo, sa zeolitom koji sadrži jone srebra. Zeolit će oslobadjati srebro unutar pakovanja. Joni srebra su snažnan antimikrobni agens i u veoma malim koncentracijama uništava većinu patogenih mikroorganizama. Važno je istaći da joni srebra u ovoj koncentraciji ne utiču na sadržaj ambalaže.

Osnovni ciljevi za Aktivnu ambalažu su:

  • Uništavanje patogenih mikroorganizama ili zaustavljanje reprodukcije istih.
  • Stvaranje proizvoda koji su sigurniji za potrošače.
  • Produžetak roka trajanja bez upotrebe konzervansa, što je bolje za potrošače.

Granulat pomešan sa zeolitom koji sadrži jone srebra će se upotrebiti za pakovanje u farmceutskoj industriji, industriji kozmetike i drugim industrijskim granama gde je neophodno primeniti ovakvu Aktivnu ambalažu. Projekt za istraživanje i razvoj će trajati 2 godine, a nakon toga će se komercijalizovati.

Granulat pomešan sa zeolitom koji sadrži jone srebra - aktivna ambalaža

KORPORATIVNI FILM

Pogledajte naš korporativni film snimljen povodom 25 godina uspešnog poslovanja.